Общи условия
ЗА ВЪПРОСИ 0888 860 400

Търсене в продукти

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

Този документ съдържа Общи условия на договор за онлайн покупко-продажба на стоки между „Бутед“ АД, с търговско наименование на страницата „Ритониспорт“ - „Продавач", от една страна и лицето, съгласило се с  тези Общи условия, наречено по-долу накратко Клиент, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез този уебсайт - електронен магазин стоки от Продавача. С използването на тази интернет страница удостоверявате, че приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия за покупко-продажба на стоки.
Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /името на сайта/. Тези условия обвързват всички потребители. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез интернет страницата стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. При спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

ІІ. ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ В ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА.
1. Продавачът публикува на  интернет страницата описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, както и цена за доставка, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
2 Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.


ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ:
1. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
1.1. Определяне на вида и количеството на стоката , поръчването им в потребителската количка в интернет магазина www.finnlo.bg , също и чрез формата за контакт или официалния имейл адрес в сайта и пазаруване с  посочения телефон за заявки.  Даване на  информацията за доставка (точен адрес, телефон, контактно лице/избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката /по банков път, на място на посочените адреси или чрез наложен платеж при доставката от куриера/.
1.2. Клиентът заплаща 100 % авансово избраната  стока, по удобен за него начин. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция. Заявката се приема на посочената електронна поща или телефон. Заявка  за издаване на фактура се прави предварително.Указаните на тази интернет страница цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
2. Заявената за покупка  стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок: до 5 работни дни от датата на извършено плащане. За фитнес уреди: За налични фитнес уреди и 20 работни дни за неналични, с  предваритело запитване до Продавача в срок  достатъчен според обстоятелствата - за чужбина.  Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
3. Стоката се предава на Клиента или на упълномощено  от него лице, което приема и потвърждава изпълнението на поръчката.  При уговорена доставка от Продавача, Продавача се задължава да предаде стоката до външния вход на обекта на Купувача, ако има достъп до него. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. И предварително се запознават с гаранционните условия от гаранционната карта преди да приемат стоката.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавача се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса.
4. Всички разходи по доставката са за сметка на клиента. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
5. Плащането на стоката става: по банков път, директно в магазина на Продавача или на куриера чрез наложен платеж.
6. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката или нейната опаковка е била силно повредена; цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена; Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез тази интернет страница, като върне стоката в срок от 7 дни, считано от датата на получаването й. Стоката трябва да не е била разопакована и във вида, в който е получена. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Продавача и да върне стоката с ненарушена цялост за негова сметка. Продавачът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
7. При получаване на пратката, Клиентът има право да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка.
8. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, Клиентът трябва да се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай при по-късна рекламация за липси или нарушена цялост на уреда, се счита, че те са по вина на купувача. Освен където е обявено друго, цените на услуги в електронен магазин „Ритони Спорт“ представляват пълната цена на дребно с включено ДДС в български лева.
9.  Фитнес уредите предлагани в електронен магазин www.finnlo.bg са предназначени както за професионално, така и за домашно ползване.Когато Купувачът използва уред, чиито основно приложение е домашно ползване, за домашна употреба гаранцията е 2 – две години от производител .Когато клиентът използва фитнес уред за домашна употреба във фитнес зала, гаранцията е 1 година, само за фабрични дефекти.
10. Всички условия на призводителя са упоменати в гаранционната карта.
11. Монтажът на фитнес уредите се заплаща допълнително спрямо естеството и сложността. При отказ от страна на клиента за услугата монтаж, отпада фабричната гаранция на фитнес уреда.
12. Продавачът се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока след плащането й и да достави в срок заявената за покупка стока /освен ако няма основателна причина и бъде възпрепятстван да направи това/.
13. Продавачът се задължава да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
14. Продавачът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Продавача. Продавача си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Клиента.В клиентския профил на Клиента да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други .
15. Продавачът полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Продавачът не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола му.  Продавачът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача. Доколкото Продавачът не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Продавачът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества. 
16. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Продавача.  Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Продавача и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери.
17. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, име, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция, да заплати цената на заявената от него стока и да заплати разходите по доставката /освен ако не е упоменато изрично друго/, както и да получи стоката.
18. Клиентът се задъжава да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост. Да уведомява незабавно Продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина.
19. Клиентът се задължава да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите, да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в интернет страницата и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
20. Продавачът има право да събира  и използва информация относно своите Клиенти. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Продавача услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. 
„Бутед” АД е администратор на лични данни с удостоверение №602/11.01.2010. г.
ІV. ТЕРМИНОЛОГИЯ - При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1. „Уебсайт/интернет страница" е обособено място в Интернет мрежата, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2. „Бутед" АД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, с адрес за коренспонденция Бургас, ул. Цар Калоян №162, e-mail: sport@ritoni.com
3. Този уебсайт за електронна търговия е съставна и обособена част виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
4. „Клиент" е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице и се е съгласило с настоящите Общи условия.
5. „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
6. „Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
7. „Цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
8. „Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
9. „Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
10. „Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
11. „IP Адрес„ („IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
12. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
13. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
14. „Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.
15. "Клиент"- потребител желаещ да закупи стока от интернет страницата на Продавача

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ: Доколкото предлаганите от Продавача стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „Бутед” АД , като ги публикува в интернет страницата. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Продавача, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.